Toppbild

Jobbtorg Strängnäs

Jobbtorg ska hjälpa invånarna att hitta sin väg till egen försörjning genom arbete, sysselsättning eller annan kompetenshöjande insats. Arbetet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer.

 

Kontakt

Jobbtorg Strängnäs Trädgårdsgatan 12, 1 tr (mitt emot kommunhuset ovanför ICA Bengtsson).

Öppettider:
Mån, ons-fre kl 9-12 samt kl 13-16
Tisdagar kl 13-16

 

Strängnäs kommuns arbetsmarknadsstrategi.

Arbetsmarknadsstrategin lyfter fram betydelsen av att arbeta för att:

 • så många som möjligt av kommunens medborgare ska vara anställningsbara,
 • på lång sikt skapa ett arbetssätt till utbildning, kompetensutveckling och entreprenörskap,
 • främja tillväxt av nya sysselsättnings- och arbetstillfällen i kommunen.


Arbetsmarknadsstrategi, beslutad i Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 152.
Jobbtorg Strängnäs, bilaga till beslut om arbetsmarknadsstrategi.

 

Arbetsmarknads­insatser

Jobbtorg Strängnäs har som mål att kunna erbjuda helhets­lösningar för de som av olika skäl står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, höja utbildningsnivån och få fler i jobb.

För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och eller får ekonomiskt bistånd från Strängnäs kommun. Du kan också få hjälp om du är 16-20 år och inte går i skolan genom i Kommunala Aktivitets Ansvaret (KAA).

Insatserna handlar oftast om vägledning, praktik eller anställning med stöd i den kommunala verksamheten.

Kommunen tillhandahåller:

 • yrkesrehabilitering
 • social träning
 • jobbsökaraktiviteter
 • praktik
 • utbildning
 • kompetenshöjande insatser

Jobbtorg ansvarar för verksamheterna i Strängnäs. 

En del av de satsningar vi har är:

Extratjänster

För personer som deltagit i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program ”Jobb- och utvecklingsgarantin” i 450 dagar.
Arbetsförmedlingen anvisar aktuella personer till Jobbtorg, som matchar personen till en anställning inom verksamheter i Strängnäs kommun.  

Utbildningskontrakt  

Har du hoppat av skolan? Eller påbörjade du aldrig dina gymnasiestudier? Nu kan du skaffa dig gymnasiekompetens på Komvux eller folkhögskola med hjälp av ett utbildningskontrakt. Du kan också kombinera dina gymnasiestudier med jobb eller praktik och skaffa dig arbetslivserfarenhet samtidigt som du studerar. Arbetsförmedlingen anvisar aktuella ungdomar till Komvux för studieplanering och till Jobbtorg som matchar mot en kommunal anställning inom barnomsorg/skola eller vård- och omsorg.

 Kan jag få ett utbildningskontrakt?

 • Du kan få ett utbildningskontrakt om du
 • är inskriven på Arbetsförmedlingen
 • är 20−24 år
 • saknar fullständig gymnasieutbildning
 • inte deltar i etableringsuppdraget
 • bor i en kommun där det finns en överenskommel­se om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen (under 2015 räcker det med att man har för avsikt att ingå en lokal överenskommelse).

 

Kommunal traineeanställning

Anställning som trainee kan bli aktuellt för personer med försörjningsstöd som vill och kan arbeta samt är berättigade till Nystartsjobb via Arbetsförmedlingen. Traineeanställningen är tidsbegränsad och kan som längst pågå i ett år. Som traineemedarbetare arbetar man inom kommunens verksamheter och man börjar alltid med en kortare tid som praktikant för att få prova på arbetet. Under tiden har man kontinuerlig kontakt med sin coach och deltar i ett individuellt anpassat coachningsprogram som t ex kan innehålla träffar i grupp eller enskilt, kurser, studiebesök osv.

 

IMA - Individuella möjligheter till arbete

För personer med funktionsvariationer eller misstanke om en diagnos och som är mellan 20 och 50 år och som önskar komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. Här ges individuellt stöd utefter personens egna önskemål, förmågor. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden, ESF, och pågår i tre år fram till och med 2019. Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun och Arbetsförmedlingen.

Vi arbetar utifrån IPS metoden att alla människor ges tillträde till det ordinära arbetslivet utifrån sina egna önskemål, möjligheter och resurser. Vi försöker att förena krav och stöd på ett sätt som mobiliserar deltagarens egna resurser och stärker motivationen hos individen. Målet är att deltagaren ska kunna utföra sina arbetssysslor med eller utan stöd. Målet kan även vara att hitta eller att få behålla en anställning.

Vi försöker matcha deltagaren med en arbetsplats och även hitta lämpliga åtgärder och stöd för deltagaren.

Stöd kan bestå i att upprätthålla rutiner, strukturer eller motivation. Genom att utveckla systematiska instruktioner som gör det enklare för att deltagaren ska kunna utföra arbetsuppgifter. Det kan även vara att stöta deltagaren i, och hitta strategier för, att kunna fungera i den sociala miljön på arbetsplatsen eller i skolan. Stödet finns även till arbetsgivare och skolpersonal.

Ur deltagarperspektiv kommer det att främja deltagaren att nå sina mål, att få en praktikplats som kan leda till ett lönearbete.

  

Kontakt

Karin Svensson
Enhetschef arbetsmarknadsinsatser
Tel. 0152-292 66

Ritva Pohjola
Tf Enhetschef ekonomiskt bistånd
Tel. 0152-296 54

Uppdaterad 2018-09-21 av Jobbtorg


Jobbtorg Strängnäs

Trädgårdsgatan 12, 1 tr
645 80 Strängnäs
Telefon: vx 0152-291 00


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >