Toppbild

Frågor och svar om skolstrukturutredningen

Förslaget till ny skolstruktur för inkluderande lärmiljö för Strängnäs kommun har nu behandlats även i kommunfullmäktige. Vid sammanträdet den 18 december 2017 återremitterades ärendet till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

 

Har du frågor kring utredningen? Vi har sammanställt en rad frågor och svar om utredningen.


Du kan ta del av utredningen i sin helhet här: Skolstrukturutredningen för en inkluderande lärmiljö

 

Varför föreslås en ny skolstruktur? 
Syftet med förändringen är att skapa en mer effektiv skolstruktur där avsatta medel till största delen ska hamna där de får bäst effekt kopplat till elevers lärande.

Den skolstrukturutredning för en inkluderande lärmiljö som Utbildningskontoret gjort på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen visar att det finns stora fördelar med att samla den kommunala skolverksamheten i större skolenheten.

 

Varför förordar Utbildningskontoret större skolenheter?
Enligt utredningen finns det flera fördelar med att samla undervisningen till ett färre antal skolor. Här är några exempel:

- En skolorganisation med färre men större skolenheter och därmed ett högre elev­antal per skola syftar till ökad likvärdighet mellan skolor och de förutsättningar som respektive skola kan erbjuda eleverna i undervisningen.

- Större skolenheter ger förutsättningar att stärka det kollegiala lärandet och förbättrar lärarnas arbetsmiljö, vilket skapar mer attraktiva arbetsplatser för att kunna rekrytera och behålla såväl lärare som rektorer. 

- Rektorerna ges bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap.

 

Vad innebär det förslag till ny skolstruktur som förvaltningen föreslår?

Förslaget innebär att:

• Elever som anvisats till Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan kommer att anvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6 skola. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Fogdö, Härad och vid Tosteröskolan.

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Karinslundsskolan kommer att anvisas till Paulinska skolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan.

• Paulinska skolan kvarstår som årskurs 4-9 skola.

• Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Länna.

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Stallarholmsskolan kommer att anvisas till Mariefredsskolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 i Stallarholmen.
 

När ska förslaget genomföras?
Enligt förslaget ska förändringen genomföras inför skolstarten hösten 2018 och vara helt genomfört inför skolstarten hösten 2019.

Hur kommer omorganisationen att genomföras?
I den konsekvensbeskrivning som Utbildningskontoret har gjort listas ett antal åtgärder som kommer att genomföras för att underlätta omorganisationen av grundskolan.

- En plan för genomförandet tas fram av utbildningskontoret, rektorer och lärare när beslut är fattat.

- Riktlinjerna för skolskjuts ska ses över i syfte att underlätta för de elever som påverkas av förändringar.

- Vid en flytt av elever genomförs ett överlämningsarbete mellan avlämnande och mottagande skola. Berörda rektorer samt ansvariga mentorer är inblandade i överlämningsarbetet. Eleverna kommer också att få besöka sin nya skola för att bekanta sig med lokaler och nya klasskamrater.

- En projektorganisation kommer att skapas med uppdrag att ansvara för flytt- och lokalbehovsanpassning, för att lärare och rektor ska kunna fokusera på undervisningen.

- Viss anpassning av lokaler kommer att ske för att skapa möjligheter till inkluderande lärmiljöer.

 

Hur många elever berörs av förslaget?
Förslaget omfattar i första hand de mindre skolorna i kommunen. I Strängnäs finns fyra skolor som har färre än 50 elever. Dessa fyra skolor utgör 38 % av kommunens antal skolor och omfattar tillsammans 116 elever i årskurs 1-9. Det motsvarar knappt 5 % av elevvolymen.

Så här ser elevfördelningen ut i de kommunala skolorna i Strängnäs kommun. Tabellen inkluderar även friskolornas elever.

 


Bild över grundskolors skolstorlekar i Strängnäs kommun (SIRIS)

 

Varför gjordes skolstrukturutredningen?
Utredningen ”Skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö” handlar om att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden vill hitta en mer effektiv skolstruktur där resurser, som idag är bundna­ i höga lokalkostnader, kan frigöras och i stället läggas på skolans kärnverksamhet.  Med en effektiv skolstruktur menas, i detta sammanhang, att avsatta medel till största delen ska hamna där de får bäst effekt kopplat till elevers lärande.

Uppdraget bestod i att utreda hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en inkluderande lärmiljö, som ger alla barn och elever möjligheten att nå målen.

Utredningen är en del i arbetet med att skapa förutsättningar för att kunna genomföra skolutvecklingsprogrammet 2023. Programmets mål är att öka kunskapsresultaten i skolan och behålla och rekrytera behöriga lärare.

Samtidigt är utredningen också en del i uppdraget att ta fram en långsiktig ekonomisk plan, för att rusta Strängnäs kommun inför kommande ekonomiska utmaningar.

Analyser visar att en viktig strategi är att frigöra medel, vilka idag är bundna i lokaler, hyror och driftkostnader. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017, att under hösten 2017 genomföra tre angränsande utredningar kring:

a)     koncernstruktur

b)     skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö, (tillsammans med barn- och utbildningsnämnden)

c)      Campus/Thomaskomplexet

 

Hur har utredningen genomförts?
Utredningen utgår från kvantitativa underlag såsom befolkningsprognoser, kapacitetsbedömningar, olika skoldata, skolinspektionsrapporter etc. Parallellt med detta arbete har dialogsamtal om hur man skapar en inkluderande lärmiljö förts med rektorer, skolpersonal, elever och vårdnadshavare till barn i grundskolan. Allmänheten har bjudits in till dialogmöten och har också getts möjligheten att lämna sina tankar och synpunkter via en webbenkät på kommunens hemsida.

På vilket sätt kommer de pengar som sparas att gå tillbaka in i verksamheten?
De medel som frigörs genom sänkta lokalkostnader kommer att gå tillbaka in i grundskoleverksamheten. Det kan till exempel handla om ökad lärartäthet, tillgång till lärverktyg eller utbyggd elevhälsa.
Resultatet av den dialog som genomförts med lärare, elever och vårdnadshavare under utredningen kommer att vara en viktig del i det fortsatta arbetet med att förbättra lärmiljön i våra skolor.

 
Vilken hänsyn har man tagit till kommunens översiktsplan?
Uppdraget var att utreda hur en inkluderande lärmiljö i grundskolan kan åstadkommas och finansieras genom skattemedel som redan finns i barn- och utbildningsnämndens budget, bundna i lokalkostnader. 

Utredningen är inte en landsbygdsutredning och omfattar inte heller förskolan eller gymnasiet. Komponenter som inte ingår i utredningen att besvara är:

  • Hur de olika förslagen till skolstruktur kan påverka enskilda orter
  • Hur de olika förslagen till skolstruktur kan påverka Strängnäs kommuns framtida expansion utifrån översiktsplanen.

 

Vilka anpassningar av lokalerna kommer att krävas för de skolor som kommer att ta emot fler elever?
Befintliga ytor kommer att behöva nyttjas mer dynamiskt och viss anpassning av lokalerna kan behöva ske, för att kunna skapa mindre sammanhang för vissa elever.

Hur kommer det kommande skolvalet att påverkas?
Skolvalet sker normalt efter årsskiftet. Innan kommande skolval kan inledas måste dock kommunfullmäktiges beslut och barn- och utbildningsnämndens beslut om genomförande inväntas. Därför kommer vårterminens skolval att flyttas fram. Mer information om detta kommer.


Hur kommer skolskjutsen att fungera?
Förslaget till ny skolstruktur innebär att fler barn kommer att åka skolskjuts. Då de flesta skolor som berörs är landsbygdsskolor, så förekommer redan skolskjuts i viss utsträckning. Ett alternativ till ökad linjetrafik kan vara att upphandla abonnerade bussar för de yngre eleverna medan de äldre eleverna åker med nuvarande linjetrafik. I rapporten finns utförligare information om skolbussar och kostnaderna för skolskjuts.


Hur har dialoger med olika intressentgrupper genomförts?
Ett flertal dialoger och möten har under höstterminen skett med elever, vårdnadshavare, medarbetare och medborgare/allmänhet. Dessutom har en barnkonsekvensanalys gjorts. Utförliga konsekvensbeskrivningar finns att läsa i rapporten.

 

Mer läsning 

Läs mer om skolstrukturutredningen på strangnas.se/skolstruktur

 

 

 

 

Uppdaterad 2017-12-19

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >