Toppbild

Skolstrukturutredning

Den 26 februari 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att en ny skolstruktur ska införas i Strängnäs kommun.


Utifrån kommunfullmäktiges beslut och barn- och utbildningsnämndens beslut den 27 februari att uppdra till förvaltningen att verkställa omorganisationen av grundskolan arbetar Utbildningskontoret nu med att slutföra planeringen med hur omorganisationen ska genomföras.

Förändringen ska vara genomförd i sin helhet inför höstterminen 2019, men barn- och utbildningsnämndens avsikt är att omorganisationen ska ske så snart som möjligt. Nämndens uppdrag till Utbildningskontoret innebär därför att omorganisationen ska ske redan under läsåret 2018-2019, vilket i praktiken innebär att den huvudsakliga förändringen sker inför läsårets start höstterminen 2018.

Av det skälet är de skolor, vars verksamhet helt eller delvis upphör, inte möjliga att välja i skolval eller skolbyte. Detta gäller med undantag för Fogdö skola som kommer att finnas kvar under hela läsåret 2018-2019. Detta med hänvisning till att politikerna vill invänta besked kring en ev friskoleetablering i Fogdö.

 

Vad händer nu?

En projektledare har anställts och arbetatar nu tillsammans med rektorer och lärare med förberedelser inför höstterminen 2018.

Under vecka 15-16 kommer möten att äga rum ute på skolorna för att informera om den kommande omorganisationen. Inbjudan till dessa möten kommer att skickas till samtliga vårdnadshavare vid berörda skolor. Vid mötet kommer skolans rektor att bland annat informera om hur eleverna kommer att välkomnas på den nya skolan, hur skolskjutsen kommer att fungera och hur överlämningsarbetet mellan skolorna kommer att ske.
Senare under våren kommer eleverna att få besöka sin nya skola för att bekanta sig med de nya lokalerna.
Utgångspunkten är att alla elever flyttar med till den anvisade skolan.

 

Den nya skolstrukturen innebär att:

• Elever som anvisats till Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan kommer att anvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6-skola. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Fogdö, Härad och vid Tosteröskolan. (För Fogdös del gäller detta till hösten 2019). 

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Karinslundsskolan kommer att anvisas till Paulinska skolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan.

• Paulinska skolan kvarstår som årskurs 4-9 skola.

• Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Länna.

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Stallarholmsskolan kommer att anvisas till Mariefredsskolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 i Stallarholmen.

 

Skolval

De vårdnadshavare som önskar byta till en annan kommunal skola än den anvisade skolan kan göra ett skolbyte via kommunens hemsida. Under skolvalet 5-18 mars, som är öppet för vårdnadshavare som ska välja till förskoleklass och årskurs 4, är skolbytet stängt. Skolbytet öppnar igen den 19 mars.

Du kan läsa mer om skolvalet på vår webbplats.  

Om du har frågor om skolval eller skolbyte kontakta handläggare via skolval@strangnas.se

 

Folkomröstning

Vid sammanträdet den 26 februari beslutade kommunfullmäktige också att en folkomröstning om den nya skolstrukturen kommer att hållas.

Skolstruktur för inkluderande lärmiljö

Syftet med den skolstrukturutredning som genomfördes under hösten 2017 har varit att utreda hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en inkluderande lärmiljö, som ger alla elever möjligheten att nå målen.

Utredningen är en del i arbetet med att skapa förutsättningar för att kunna genomföra skolutvecklingsprogrammet 2023. Programmets mål är att öka kunskapsresultaten i skolan och behålla och rekrytera behöriga lärare. Samtidigt är utredningen också en del i uppdraget att ta fram en långsiktig ekonomisk plan, för att rusta Strängnäs kommun inför kommande ekonomiska utmaningar.

 

Läs rapporten och övriga dokument

Här kan du kan ta del av beslutsunderlaget och utredningen i sin helhet: ”Skolstruktur för en inkluderande lärmiljö - Så skapar vi bästa skolan för alla elever"

 

Bakgrund till utredningen

Här kan du som vill veta mer ta del av dokument som rör utredningen.

Uppdragsbeskrivning Skolstruktur för inkluderande lärmiljö i grundskolan, reviderad.pdf

Utgångspunkter för genomförandet av skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö.pdf

BUN § 85, 2017-05-30, Skolstruktur för inkludernande lärmiljö, uppdrag-protokollsutdrag.pdf

Skolutvecklingsprogram 2023

 

För dig som vill veta mer

SKL:s hemsida kan du läsa mer om inkluderande lärmiljö och vad det innebär. Läs mer här.

På Skolverkets hemsida finns information om läroplan och kursplaner för grundskolan. Läs mer här.  

Du kan också ta del av en text från Skolverket som handlar om just inkluderande lärmiljö. Läs texten här

 

Nyheter om utredningen

Svar på återremissen av skolstrukturutredningen

Förslag till ny skolstruktur återremitterades

Frågan om skolstrukturen går vidare till kommunfullmäktige

"Vi ska skapa den bästa skolan för alla elever"

Stort engagemang för skolstrukturutredningen

Tyck till om framtidens skola - besvara vår enkät

 

 

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >