Toppbild

Skolstrukturutredning

Den 23 april fattade kommunfullmäktige beslut om att en ny skolstruktur ska införas i Strängnäs kommun. Dagen efter, den 24 april, gav barn- och utbildningsnämnden utbildningskontoret i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut. Det innebär att fyra grundskolor kommer att läggas ner.

 

Den nya skolstrukturen innebär att:

• Elever som anvisats till Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan kommer att anvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6-skola. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Fogdö, Härad och vid Tosteröskolan. (För Fogdös del gäller detta till hösten 2019).  

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Karinslundsskolan kommer att anvisas till Paulinska skolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan.

• Paulinska skolan kvarstår som årskurs 4-9 skola.

• Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Länna.

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Stallarholmsskolan kommer att anvisas till Mariefredsskolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 i Stallarholmen. Förändringen ska vara genomförd i sin helhet inför höstterminen 2019, men barn- och utbildningsnämndens avsikt är att omorganisationen ska ske så snart som möjligt. Nämndens uppdrag till utbildningskontoret innebär därför att omorganisationen ska ske redan under läsåret 2018-2019, vilket i praktiken innebär att den huvudsakliga förändringen sker inför läsårets start höstterminen 2018.

Detta gäller med undantag för Fogdö skola som kommer att finnas kvar under hela läsåret 2018-2019. Detta med hänvisning till att politikerna vill invänta besked kring en ev friskoleetablering i Fogdö.

 

Information till vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare om omorganisationen skickas ut via lärplattformen Fronter.

 

Folkomröstning

Den 26 februari beslutade kommunfullmäktige att en folkomröstning om den nya skolstrukturen ska hållas. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni fattades beslut om att folkomröstningen ska hållas vid tidpunkten för det nationella valet den 9 september.

Beslut taget om folkomröstning angående skolstrukturen

 

Skolstruktur för inkluderande lärmiljö

Syftet med den skolstrukturutredning som genomfördes under hösten 2017 har varit att utreda hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en inkluderande lärmiljö, som ger alla elever möjligheten att nå målen.

Utredningen är en del i arbetet med att skapa förutsättningar för att kunna genomföra skolutvecklingsprogrammet 2023. Programmets mål är att öka kunskapsresultaten i skolan och behålla och rekrytera behöriga lärare. Samtidigt är utredningen också en del i uppdraget att ta fram en långsiktig ekonomisk plan, för att rusta Strängnäs kommun inför kommande ekonomiska utmaningar.

 

Läs rapporten och övriga dokument

Här kan du kan ta del av beslutsunderlaget och utredningen i sin helhet: ”Skolstruktur för en inkluderande lärmiljö - Så skapar vi bästa skolan för alla elever"

 

Bakgrund till utredningen

Här kan du som vill veta mer ta del av dokument som rör utredningen.

Uppdragsbeskrivning Skolstruktur för inkluderande lärmiljö i grundskolan, reviderad.pdf

Utgångspunkter för genomförandet av skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö.pdf

BUN § 85, 2017-05-30, Skolstruktur för inkludernande lärmiljö, uppdrag-protokollsutdrag.pdf

Skolutvecklingsprogram 2023

 

För dig som vill veta mer

SKL:s hemsida kan du läsa mer om inkluderande lärmiljö och vad det innebär. Läs mer här.

På Skolverkets hemsida finns information om läroplan och kursplaner för grundskolan. Läs mer här.  

Du kan också ta del av en text från Skolverket som handlar om just inkluderande lärmiljö. Läs texten här

 

Nyheter om utredningen

Beslut taget om folkomröstning angående skolstrukturen

Informationsmöten om ny skolstruktur ställs in

Ny skolstruktur för grundskolan

Svar på återremissen av skolstrukturutredningen

Förslag till ny skolstruktur återremitterades

Frågan om skolstrukturen går vidare till kommunfullmäktige

"Vi ska skapa den bästa skolan för alla elever"

Stort engagemang för skolstrukturutredningen

Tyck till om framtidens skola - besvara vår enkät

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >