Toppbild

Delaktighet och inflytande

Föräldrasamverkan

God samverkan med föräldrarna i våra skolor och stort föräldraengagemang är viktigt för oss. Föräldrar och vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka vår verksamhet. Utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd är tillfällen då för forumet passande frågor kan diskuteras, belysas och bringas klarhet i.
Vi vill också uppmuntra alla föräldrar och vårdnadshavare att kontakta skolan om det är något man undrar över eller om man har något viktigt att berätta.

Det svenska skolsystemet

För att stärka föräldrarnas möjligheter till inflytande inom förskola och skola finns det svenska skolsystemet presenterat i form av klickbar översiktsbild hos Skolverket. Där finns exempel på vad och hur det går att påverka – som barn, elev, förälder och studerande.
Man kan också läsa om hur det fungerar i förskola, skola och vuxenutbildning och vem som ansvarar för verksamheterna.
Länk till det svenska skolsystemet

Skolan är till för ditt barn

Skolverket har tagit fram en broschyr (på flera olika språk) om de nya läroplanerna och den nya skollagen, en presentation och en film som till exempel kan användas av lärare i kommunikationen med föräldrar.
Länk till Skolverkets broschyr.

Hur kan man påverka? 

Lämna synpunkter på verksamheten i skolan eller förskolan:
Länk till Utbildningskontorets synpunktshantering

Elevers och barns rätt till inflytande

I de lagar och regler som styr skolan och förskolan står det att elever och barn har rätt till inflytande. Elever i skolan ska också själva kunna ta ansvar för sin skolgång och få möjlighet till det.
Länk till mer information hos Skolverket.

Inflytandetrappan
Elevernas inflytande kan handla om innehållet i undervisningen, hur skolans plan mot kränkande behandling ska se ut, skolans ordningsregler eller hur skolgården ska se ut. I varje klass och undervisningsgrupp ska eleverna kunna ta upp olika frågor med sina lärare.

Inflytandetrappan - delaktighet

 

Den lokala barnombudsmannen i Strängnäs kommun

Strängnäs kommun vill att barn ska få möjlighet att föra fram sina åsikter och har som mål att följa FN:s barnkonvention, som säger att barn har rätt att få säga vad de tycker.

Den lokala barnombudsmannen arbetar för att barnkonventionen följs i de beslut som berör barn.
Läs mera om den lokala barnombudsmannen här.

Uppdaterad 2017-07-07 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >