Toppbild

Kränkande behandling och diskriminering

Arbete mot kränkande behandling och diskriminering

Alla skolor ska enligt lag utarbeta årliga planer mot kränkande behandling och diskriminering. Diskrimineringslagen omfattar diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Kränkande behandling är när någon behandlar någon illa och som den personen uppfattar som kränkande. Mobbning är upprepade kränkningar över längre tid. 

Handlingsplan mot sexuella trakasserier

Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

 


Kunskapsöversikt: Vad fungerar? ... metoder mot mobbning
Uppdaterad 2017-08-21 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >