Toppbild

Val av skola

Här finner du information om val av skola i Strängnäs kommun.

 

1. Digitalt skolval och skolbyte     9. Inflytt
2. Skolval ht 2018   10. Utflytt
3. Förskoleklass obligatorisk   11. Skolplikt
4. Antagningsregler   12. Vad händer om man inte väljer? 
5. Fritidshem   13. Skolbyte
6. Skolskjuts   14. Köregler
7. Modersmålsundervisning   15. Friskolor
8. Jämför skolor   16. Kontakt

 

 


 

Digitalt skolval och skolbyte

För Strängnäs kommunala grundskola har vi ett digitalt skolval och skolbyte.

För att göra skolvalet eller ansökan om skolbyte digitalt krävs att du har e-legitimation. Om ni är två vårdnadshavare måste båda vara delaktiga i skolvalet eller skolbytet och då behöver ni båda ha e-legitimation. Om du inte har en e-legitimation, kontakta din bank. Läs mer om e-legitimation här.

Vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter gör skolvalet utanför det digitala systemet för skolval. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via skolval@strangnas.se , så hjälper vi dig.

 Till toppen av sidan

 

Skolval till ht 2018

Perioden för skolval till kommunala grundskolor till höstterminen 2018 var  den 5 mars till 18 mars 2018

Just nu handläggs resultatet från skolvalet.

I skolvalet kunde vårdnadshavare som önskade välja kommunal skola för sitt barn, göra ett val. Skolvalet var öppet för vårdnadshavare med barn som

 • fyller sex år under året och ska börja förskoleklass (OBS! Obligatoriskt från ht 2018)
 • fyller sju år under året och inte har gått förskoleklass och ska börja i årskurs 1
 • går i årskurs 3 på en skola där nästa årskurs inte finns

 

Information och kontaktuppgifter till varje skola hittar du på respektive skolas webbplats.

Länk till grundskolor i kommunen

Om ditt barn går i åk 3 i en skola som erbjuder samtliga skolår i grundskolan och du vill byta skola ska du göra ett skolbyte. Läs mer om skolbyte här.

Om ditt barn går i en skola som erbjuder samtliga skolår i grundskolan och du vill att ditt barn ska gå kvar i den skolan, behöver du inte göra något val. Ditt barn flyttas automatiskt upp till nästa årskurs.

Till toppen av sidan

 

 

Förskoleklass blir obligatorisk

Riksdagen har tagit beslut om att sänka åldern för skolplikt från sju år till sex års ålder. Det innebär att förskoleklass är obligatoriskt med start höstterminen 2018. Verksamheten kommer att ha samma syfte och innehåll som tidigare. Förskoleklassen omfattar 525 timmar om året.

Läs mer om förskoleklass på Skolverkets hemsida, här.

Läs mer om sänkt ålder för skolplikt på Skolverkets hemsida här

Till toppen av sidan

 

 

Antagningsregler till kommunala grundskolor

Alla folkbokförda elever är garanterade en skolplacering i kommunen, men det betyder inte att en elev är garanterad en plats i den närmaste skolan.

Skolplaceringen baseras så långt det är möjligt på vårdnadshavarens önskemål under förutsättning att det inte medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts. Den så kallade närhetsprincipen, ska förstås som att alla elever har rätt att bli mottagna vid en skola som ligger på ett rimligt avstånd från hemmet. Närhetsprincipen betyder inte att en elev har en ovillkorlig rätt att bli placerad på den skola som ligger närmast hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet.

Kommer eleven inte in på sitt förstahandsval prövas skolplacering utifrån önskade alternativ två och sedan alternativ tre. Om eleven inte får plats i någon av de valda skolorna placeras eleven i den närmaste kommunala skola som har plats.

Om det är fler elever som söker till en skola än det finns platser kan kommunen anvisa elever till en annan skola. Kommunen kan inte anvisa till fristående skolor. Vilken skola som är den anvisade skolan baseras på folkbokföringsadressen och kan skilja mellan årskurser i ett och samma skolval men också mellan olika skolval eftersom elevkullen för aktuell årskurs kan variera. 

Om det finns fler sökande än antalet platser till en skola görs ett urval i två steg. Först placeras elever utefter vårdnadshavares önskemål som enbart har nära till den skolan. 

I steg två görs ett urval av elever utefter vårdnadshavares önskemål som har nära till flera kommunala skolor. Urvalet sker utifrån två principer:

1)      Syskonförtur

2)      Geografiskt avstånd

Syskonförtur

Med syskonförtur menas att en elev som har syskon i den sökta skolan ges förtur till plats. Med syskon menas barn i samma hushåll oavsett vårdnadshavare. Syskonet som går i den sökta skolan måste ha en placering i skolan under kommande läsår för att syskonförtur ska gälla.

Geografisk avstånd

Med geografisk närhet menas att den elev som har närmast till skolan utifrån folkbokföringsadress ges förtur till plats. Om barnet är placerat i familjehem beräknas avståndet från den adressen. Det är inte fågelvägen utan den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan som mäts. Hänsyn tas till vad som bedöms vara farliga vägar.

Antagningen är klar när samtliga barn har placerats.

Länk till Regler för val till förskoleklass och grundskola

Till toppen av sidan

 

 

 

 

 

Fritidshem

Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar kan du ansöka om plats för ditt barn i fritidshem från och med förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Läs mer om fritids och gör ansökan i Dexter för kommunalt fritidshem. För fritidshem på fristående skola, kontakta respektive skola.

Länk till Dexter barnomsorg

Om ditt barn går i förskola måste du säga upp platsen inför att barnet börjar förskoleklass/skolan. Uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägningen inkommer till utbildningskontoret eller till fristående förskola. Om du inte säger upp platsen själv avslutas den automatiskt 3 augusti 2018.

Om du ska byta skola och ditt barn har fritidshem på nuvarande skola avslutas den platsen i samband med skolbytet. Om barnet har behov av fritids på den nya skolan måste ni göra en ansökan om fritidshem på den nya skolan.

Till toppen av sidan

 

 

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras dels i skollagen och dels i regeldokument beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Om en elev placerats på en skola baserat på vårdnadshavarens önskemål eller anvisats till en skola kan ha påverkan på rätten till skolskjuts.

När du fått meddelande om skolplacering kan du skicka in ansökan om skolskjuts. Skicka ansökan senast 30 april för att få ett beslut inför höstterminen 2018.

Läs mer om skolskjutsregler här.

Till toppen av sidan

 

 

Modersmålsundervisning

Rätten till modersmålsundervisning har barn till förälder som har ett annat språk än svenska som umgängesspråk. För de nationella minoritetsspråken 

 • samiska
 • finska
 • tornedalsfinska
 • jiddisch
 • romani chib 

 

krävs inte att språket är dagligt umgängesspråk. Detta krävs inte heller om barnet är adopterat.

Barn har rätt till undervisning i sitt modersmål under sju läsår av sin skoltid. Om det finns särskilda behov har de rätt till längre tid. Ansökan om modersmålsundervisning görs på separat blankett. Blanketten skickas till Språkcentrum.

Länk till ansökan om modersmålsundervisning.

Till toppen av sidan

 

 

 

Välja skola - jämförelse på webben

Valjaskola.se är en webbplats där elever och föräldrar kan jämföra skolors kvalitet och resultat. Skolverket ansvarar för webbplatsen och syftet är att ge elever och föräldrar underlag för att kunna välja skola.

Till toppen av sidan

 

 

 

Inflytt

Om du planerar att flytta till Strängnäs kommun och vill ha skolplacering för ditt barn i en av Strängnäs kommunala grundskolor behöver du göra en sk inflyttsansökan och välja önskad skola.

Mer information om varje skola hittar du på respektive skolas webbplats: Länk till grundskolor i kommunen

Den digitala ansökan om inflytt steg för steg:

 1. Den ena vårdnadshavaren gör inflyttsansökan och val av önskad skola på nedanstående länk. Ingen e-legitimation krävs i detta första steg.
 2. Meddelande skickas till handläggare som går in och hanterar ansökan om skolbyte.
 3. Om plats finns på önskad skola skickas ett erbjudande om skolbyte till den vårdnadshavare som gjort ansökan. 
 4. Samtliga vårdnadshavare måste logga in med e-legitimation i det digitala skolvalssystemet och besvarar erbjudandet.
 5. Handläggaren placerar eleven på den nya skolan och ett placeringsbesked skickas till vårdnadshavare via den e-postadress som angivits.

 

Länk till inflytt i det digitala skolvalssystemet

Till toppen av sidan

 

 

Utflytt

Om du har barn som går i skola i Strängnäs kommun och ni planerar att flytta från kommunen och folkbokföra er på annan ort ska ni säga upp er skol- och eventuell fritidshemplacering.

Skolplaceringen säger ni upp via det digitala systemet för skolval. En utflyttsanmälan måste bekräftas av båda vårdnadshavare. En handläggare går sedan in och granskar er utflyttsanmälan. Ni får sedan ett meddelande om bekräftad uppsägning till de e-postadresser som ni angivit. När önskat utflyttsdatum har passerat tas ert barns skolplacering bort.

OBS! Ni ska inte göra en utflyttsanmälan om ni enbart vill byta till annan skola i kommunen. 

Länk till utflytt i det digitala skolvalssystemet

Om ditt barn har en fritidshemsplacering måste ni säga upp denna. Om det är på ett kommunalt fritidshem görs uppsägningen via Dexter Barnomsorg. Om det är på ett fristående fritidshem görs uppsägning till skolan.

Uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägningen inkommer till utbildningskontoret eller till fristående huvudman.

Länk till Dexter barnomsorg

Till toppen av sidan

 

 

Skolplikt

I Sverige råder skolplikt. Riksdagen har tagit beslut om att sänka åldern för skolplikt från sju år till sex år med start höstterminen 2018. Hemkommunen är skyldig att se till att alla barn som är folkbokförda i kommunen har en plats i en skola från och med förskoleklass till och med årskurs 9. 

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barn inte är redo för skolan, kan du ansöka om att få ditt barns skolplikt uppskjuten till sju års ålder. Om detta är aktuellt för ditt barn kontakta utbildningskontoret via skolval@strangnas.se

Om du som vårdnadshavare funderar på om ditt barn bör gå i grundsärskola finns följande tre möjligheter från 6 års ålder:

 • Vårdnadshavare önskar att deras barn går kvar ett extra år i förskola (uppskjuten skolplikt)
 • Vårdnadshavare önskar att deras barn börjar förskoleklass för att därefter ta ställning (tillsammans med rektor och elevhälsan) om grundsärskola är ett mer aktuellt alternativ
 • Vårdnadshavarna önskar att deras barn börjar åk 1 i grundsärskola redan från 6 års ålder

 

Ansökan till grundsärskola sker i särskild ordning. Om du har frågor kontakta skolval@strangnas.se

Till toppen av sidan

 

 

Vad händer om man inte väljer?

Barn som fyller 6 år under året är skolpliktiga. Om vårdnadshavare inte gör ett aktivt val placeras barnet vid den närmaste kommunala skola som har plats.

 Till toppen av sidan

 

 

Skolbyte

Du som vårdnadshavare kan ansöka om skolbyte när ditt barn har en plats på en skola, men du av olika anledningar vill byta skola. Samtliga vårdnadshavare behöver e-legitimation för att följa bytesprocessen. 

OBS! Om ditt barn ska börja förskoleklass eller årskurs 4 och idag går på en skola som inte har den årskursen ska du göra ett skolval och inte ett skolbyt.

Vid skolbyte till kommunal grundskola tillämpas vårdnadshavarens önskemål under förutsättning att det inte medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Om det är fler elever som önskar byta till en och samma skola sker ett urval utefter nedanstående urvalsprinciper:

 1. Elevhälsoskäl
 2. Kötid
 3. Geografiskt avstånd

Vid byte av elevhälsoskäl sker placeringen i särskild ordning efter utredning och i samverkan med både lokal och central elevhälsa. Dialog om lämplig skolplacering samordnas därefter på central nivå med kommunens rektorer. Besked om lämplig skolplacering ges sedan till vårdnadshavare, som därefter ansöker om skolbyte.

Om skolan ni önskar byta till är en kommunal skola och det inte finns plats, finns möjligheten att stå i kö till den önskade skolan. Läs mer om regler för kö till kommunala skolor här.

Den digitala ansökan om skolbyte steg för steg:

 1. Den ena vårdnadshavaren loggar in med sin e-legitimation och gör ansökan om skolbyte i det digitala skolvalssystemet.
 2. Meddelande skickas till handläggare som går in och hanterar ansökan om skolbyte.
 3. Om plats finns på önskad skola skickas ett erbjudande om skolbyte till samtliga vårdnadshavare. 
 4. Samtliga vårdnadshavare loggar in med e-legitimation i det digitala skolvalssystemet och besvarar erbjudandet.
 5. Handläggaren placerar eleven på den nya skolan och ett placeringsbesked skickas till vårdnadshavare via den e-postadress som angivits.

 
Länk till skolbyte i det digitala skolvalssystemet

OBS! det är viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare för att genomföra ett skolbyte. Du kan kontrollera och ändra dina kontaktuppgifter genom att logga in och klicka vidare till "Mina uppgifter".

Till toppen av sidan

 

 

 

 

Köregler till kommunal skola

Om plats inte finns på den önskade skolan hamnar ansökan i kö. Om plats uppstår tillfrågas vårdnadshavaren om dom önskar göra ett skolbyte. Tackar man nej, går frågan vidare till nästa ansökan i kö.

Ansökningar kan ligga i kö i ett år från ankomstdatum, därefter förfaller ansökan. Kötid räknas från och med det datum då ansökan om byte inkommer till utbildningskontoret.

För information om regler för kö till fristående skolor, kontakta respektive skola.

Länk till Regler för val till förskoleklass och grundskola

Till toppen av sidan 

 

 

 

Friskolor

I Strängnäs kommun finns fem skolor som drivs av fristående huvudmän, sk friskolor. Friskolor är öppna för alla och varje skola har ett kösystem för antagning.

Om du vill ansöka till en friskola, vänd dig direkt till skolan. 

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till friskolornas egna webbplatser Länk till Grundskolor A-Ö

Till toppen av sidan 

 

 

Kontakt

Om du har frågor om skolval, skolbyte, inflytt eller utflytt är du välkommen att kontakta oss handläggare på skolval@strangnas.se

Till toppen av sidan 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-07-02 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >