Toppbild

Normkritik

Bild på ett barn som leker med lera

Normkritik handlar om att låta alla barn få utökade valmöjligheter. Alla barn ska ha rätt att välja vilken typ av aktiviteter de vill och få tillåtelse att vara den de är utan bli begränsade utifrån kön, funktion, etnicitet eller social bakgrund.

Normer finns överallt. Osynliga regler som skapar tillåtelse för vissa saker och inte för andra. Normer vi knappt vet att de finns förrän de bryts. När någon går över en gräns och gör något som bryter mot en norm i en miljö eller i ett sammanhang reagerar vi. Frågan är bara hur?

Normkreativitet är handlingar som syftar till att förändra normerna. I vårt arbete med att skapa en mer jämställd förskola är vi glada för normbrytare, barn och vuxna som bryter mot det traditionella och förväntande. Det vi eftersträvar är att bryta mot gamla traditioner som blockerar våra barns utveckling.

Förskolans läroplan är tydlig med att det är pedagogernas ansvar att arbeta normkritiskt. Vi tänker på vilket material vi erbjuder, vilka miljöer vi skapar och framförallt på hur vi bemöter barnen och andra vuxna.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.” (Lpfö 98, Kap 2.1 Normer och värden)

Uppdaterad 2017-08-24

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >