Toppbild

Försäkringar

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring via Protector för samtliga barn och elever i barnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särvux samt Lärcentrum/KomVux elever i deltids- och heltidsundervisning, SFI (svenska för invandrare) samt invandrare och flyktingar med uppehållstillstånd som erhåller praktisk arbetslivsorientering genom kommunens försorg.

Länk till försäkringsbeskedet >>> Försäkringen är förlängd till och med 2018-12-31

Försäkringen gäller enbart omsorgstid/skoltid, vilket innefattar direkt färd till och från barnomsorg/skola. 

 

Vem vänder jag mig till?

Kommunens försäkringsbolag
Protector Telefon:+46 (0)8-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Anmälan av skada: www.protectorforsakring.se 

 

Teckna även egen försäkring

Kommunen rekommenderar målsman att teckna olycksfallsförsäkring även för fritiden hos lämpligt försäkringsbolag. Om målsman inte tecknar olycksfallsförsäkring ansvarar målsman för skolskjutskostnader vid eventuellt olycksfall.

 

Åtgärder vid sjukdom och olycksfall under omsorgs- och skoltid

 

Resa till hemmet

Målsman hämtar eleven eller taxi beställs efter medgivande av målsman (målsman bekostar skjutsen).

Resa till sjukhus

Ansvarig personal tillser i samråd med målsman att eleven kommer under vård (målsman bekostar skjutsen samt läkarkostnader)

Vid olycksfall svarar målsman för anmälan till försäkringsbolaget.

Skolskjutsar och förskoleresor till följd av olycksfall

Målsman svarar för betalning och kontakt med försäkringsbolaget. Samordning kan eventuellt ske med övriga förskoleresor/skolskjutsar, kontakta områdesansvarig/expedition.

Resor vid funktionshinder (längre än 3 månader) eller kronisk sjukdom beviljas efter uppvisande av läkarintyg.

Gymnasieskolan har ej skolskjuts.

Kontaktperson för skolförsäkringen
Försäkringsansvarig
Strängnäs kommun
Växeltelefon: 0152-291 00

 

Sakskadeersättning (Ersätts ej av försäkringsbolaget)

Beslut BoU § 163/97

Glasögon som skadats eller förlorats på skoltid/omsorgstid ersätts med max 600 kr/båge och 75 % av kostnaden för glas. (Ersättning utgår ej för den del landstinget betalar).

Kläder som skadats under lektionstid/omsorgstid ersätts med högst 500 kr/plagg. Kostnader som understiger 100 kr/plagg ersätts inte. Läraren ska intyga skadan och kostnaden ska styrkas med kvitto.

Stölder av kläder eller andra saker som inte tillhör verksamheten ersätts ej. Polisanmälan görs i samråd med skolan. (Målsmans hemförsäkring gäller i vissa fall).

Utbetalning sker då ersättning beviljats.

Uppdaterad 2018-10-17 av Gunnar Karlsson

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >