Toppbild

Trafik & infrastruktur

På dessa sidor kan du läsa mer om det som rör trafik och infrastruktur inom Strängnäs kommun. Oavsett om du går, cyklar, åker bil, åker kollektivt eller färdas på annat sätt ska du kunna ta dig fram enkelt och säkert runt om i kommunen. På det kommunala gatu-, gång- och cykelvägnätet strävar vi efter god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet.

 

Aktuella projekt

Ombyggnation av Södertäljevägen i Strängnäs

För att förbättra kommunikationen för gående och cyklande till och från nya resecentrum ska nu gångbanan på östra sidan av Södertäljevägen, mellan Bondegatan och rondellen Långbergsgatan/Ingvarsvägen, utökas med en cykelbana. Anläggningen innebär att ett antal längsgående parkeringsparkeringsplatser på västra sidan av vägen kommer att tas bort, till fördel för cykelbanan. Byggstart sker vecka 38 och anläggningen beräknas vara klar vecka 48. Arbetet kommer att medföra viss störning av framkomligheten, för samtliga transportslag.

Hamnplanen i Mariefred

Under hösten kommer vi att fortsätta med den stenläggning längs kajen som påbörjades innan sommaren. Resterande del av kajen mot bryggorna ska få ett mönster av betongsten och smågatsten, istället för grus. De släta betongstenarna kommer att klä gångstråket så att det blir lätt att gå med rullator och liknande.

Bildpuff driftdagboken - Upptagning av sand

Felanmälan

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >