Toppbild

Trygg och säker

Strängnäs kommuns säkerhetsarbete omfattar planering, genomförande och uppföljning av åtgärder som syftar till att förebygga, förhindra och begränsa skador på människor, verksamhet och egendom. Säkerhetsarbetet är del av de dagliga arbetsuppgifterna inom respektive verksamhet.

 

Förebyggande verksamhet

I kommunen finns en säkerhetsgrupp för samordning av kommunens interna skydd, arbetet med olycksförebyggande åtgärder och krisplaneringsverksamheten. För det olycksförebyggande arbetet finns ett särskilt handlingsprogram. Det brottsförebyggande arbetet, med särskild inriktning på ungdomar, ska främst ske i den reguljära verksamheten och samordnas i lokala BRÅ-grupper. För det kommunövergripande och samordnande brottsförebyggande arbetet svarar en central BRÅ-grupp.

 

Krishantering

Kommunen ska ha en plan för hantering av extraordinära händelser och göra analyser av risk och sårbarhet, planera för att undvika eller minska konsekvenserna respektive att kunna hantera följderna av extraordinära händelser samt övar för olika krissituationer. Kommunen ska ha en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser inom företag, organisationer och myndigheter inom kommunens geografiska område. I krisledningsorganisationen ingår en grupp för psykologiskt och socialt omhändertagande, POSOM-gruppen. POSOM-gruppen består av personal från socialtjänsten, räddningstjänsten, utbildnings- och kulturkontoret, polisen, Svenska kyrkan och landstinget.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

 

Orostelefon och chatt om radikalisering

Är du orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Då kan du ringa orostelefonen 020-100 200 för att få stöd och råd. Orostelefonen är en nationell stödtelefon som drivs av Rädda Barnen och erbjuder professionellt samtalsstöd helt anonymt. Både barn och vuxna kan ringa. De pratar flera olika språk och det går också bra att chatta med dem via stödchatt för dig som vill få stöd och råd i frågor om extremism. Information om öppettider med mera finns på Rädda barnens sidor om Orostelefon och Oroschatten.

 

Uppdaterad 2018-03-15

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >