Toppbild

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Personer/enskilda som efter en sjukhusvistelse behöver fortsatt stöd från kommunen eller landstinget ska kunna återvända hem på ett tryggt och effektivt sätt. Nya riktlinjer för utskrivning och planering för fortsatt vård/omvårdnad gäller fr o m 1 januari 2018 i Sörmland.

Länets invånare ska känna sig trygga med sina vård- och omsorgskontakter och alltid få vård på rätt nivå. Det är några utgångspunkter i den nya överenskommelsen mellan landstinget och länets kommuner som landstingsfullmäktige samt kommunfullmäktige beslutat om. Till överenskommelsen finns nya riktlinjer som mer detaljerat beskriver utskrivningsprocessen för olika patientgrupper.

Hemgången ska vara trygg och samverkan ska vara effektiv

Tydligare riktlinjer och ansvarsfördelning ska bidra till att enskilda snabbt kan återvända hem på ett tryggt sätt när en läkare har bedömt att de inte längre behöver vara på sjukhus. En av de största förändringarna under året är att många får sitt planeringsmöte när de har kommit hem i stället för på sjukhuset. I de allra flesta fall kommer vårdcentralen och psykiatriska öppenvårdsteam att ansvara för att samordna de insatser som enskilda behöver efter sin sjukhusvistelse.

Fler förändringar i korthet:

  • Slutenvården ska meddela förväntat utskrivningsdatum redan när patienten skrivs in på sjukhus.
  • Vårdcentralen alternativt psykiatriska öppenvården utser en fast vårdkontakt till patienten och tar över slutenvårdens ansvar för planering av den fortsatta vården och omsorgen.
  • Den ekonomiska ersättningsmodellen mellan kommun och landsting förändras när betalningsansvarslagen ersätts 2018.
     

Ny lag om samverkan

Bakgrunden till överenskommelsen är en lagförändring 2018 som kräver en bättre samverkan mellan kommuner och landsting. Syftet med riktlinjerna är att lösa många av de problem kring utskrivning som har uppstått mellan kommunerna och landstinget hittills. Patienter blir idag kvar onödigt länge inom slutenvården, vilket inte är förenligt med god och säker vård.

Politisk beslut

Överenskommelsen är framtagen under ledning av Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) och fastställs i både landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige.

Läs mer om de nya riktlinjerna på Landstinget Sörmlands webbplats.

 

Uppdaterad 2018-04-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >