Toppbild

Funktionsnedsättning

Vilket stöd kan du få?

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp från Strängnäs kommun. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Det finns många olika slags stöd, både för dig och för din familj. Vilken slags hjälp du har rätt till beror på vad du har för behov och hur omfattande din funktionsnedsättning är. Du ansöker om stöd hos kommunens biståndshandläggare

Läs mer om bistånd och insatser enligt socialtjänstlagen och LSS

Boende

Om du behöver mycket hjälp i vardagen och inte kan bo kvar hemma kan du flytta till en bostad med särskild service.

Läs mer om boende för personer med funktionsnedsättning

Hjälp hemma

Du som bor kvar hemma kan få hemtjänst, trygghetslarm eller annan hjälp i hemmet. Du kan också få bidrag för att göra bostadsanpassningar som underlättar din vardag.

Läs mer om hemtjänst och trygghetslarm

Läs mer om bostadsanpassning

Resor och transporter

Om du behöver hjälp när du ska resa kan du ansöka om färdtjänst. Om du själv kör bil men har en varaktig fysisk funktionsnedsättning kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Läs mer om färdtjänst

Läs mer om parkeringstillstånd

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Om du har en intellektuell funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta kan du ändå få en meningsfull sysselsättning i någon av Strängnäs kommuns dagverksamheter. Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få praktik eller arbetsträning på företag.

Läs mer om daglig verksamhet

Läs mer om sysselsättning

Stöd och service enligt LSS

De flesta av insatserna styrs till stor del av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

* Du som vårdar en anhörig som har en funktionsnedsättning kan få avlösarservice.

Läs mer om avlösarservice

* En kontaktperson är någon som fungerar som sällskap och stöd till dig som har en funktionsnedsättning, till exempel på dina fritidsaktiviteter.

Läs mer om kontaktperson

* En ledsagare är en person som hjälper dig som har en funktionsnedsättning att delta i aktiviteter i närmiljön utanför hemmet.

Läs mer om ledsagarservice

* Barn med funktionsnedsättning har rätt till att ibland vistas utanför det egna hemmet, till exempel i ett särskilt korttidshem.

Läs mer om korttidsboende

* Du som har en omfattande funktionsnedsättning och är under 65 år kan ha rätt till en personlig assistent som hjälper dig att klara vardagen.

Läs mer om personlig assistans

 

Uppdaterad 2017-12-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >