Toppbild

Dödsfall och begravning

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, olika transporter, samt lokal för begravningsceremonin. Den som har varit medlem i svenska kyrkan har även rätt till en begravningsceremoni.

Begravningsförrättare

Har man inte varit med i svenska kyrkan har man inte rätt till en begravningsceremoni men det kan hållas en ändå. En sådan ceremoni kan hållas av en nära anhörig eller någon annan person. Man kan även anlita begravningsförrättare via begravningsbyråerna. Det finns inga bestämmelser för hur en borgerlig begravningsakt ska ordnas. De anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen ordnas det av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Socialtjänsten handlägger sådana ärenden.

Begravningsombud

Efter årsskiftet 2000 när kyrka och stat skildes åt, finns det begravningsombud i varje kommun. Är du inte medlem i Svenska kyrkan, bevakar kommunens begravningsombud din rätt till begravningshjälp.

Begravningsombud utses av länsstyrelsen, som också är tillsynsmyndighet. Ombudets uppgift är att i första hand granska kyrkans redovisning beträffande den av pastoratet fastslagna begravningsavgift. Avgiften ska täcka kyrkans kostnader som är direkt hänförbara till begravningsväsendet. Avgiftens storlek framgår av din skattsedel. Begravningsombudet är dessutom diskussionspart och medlare för icke medlemmar i Svenska kyrkan om det skulle uppstå problem i samband med frågor som rör begravning.

Begravningsombud i Strängnäs kommun är 

Vakant

Bouppteckning

När någon avlidit ska en bouppteckning göras. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till mer än begravning och övriga kostnader i samband med dödsfallet, kan en dödsboanmälan göras. Den avlidne får inte ha varit ägare till fast egendom eller tomträtt.

Mer information om möjlighet till ansökan om dödsboanmälan får du hos Individ- och familjeomsorgen, tel 0152-296 10.

Uppdaterad 2017-12-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >