Toppbild

Äldre

Är du äldre och behöver stöd och hjälp kan du ansöka om det hos Myndighet och uppdrag.

Du kan få dina rättigheter prövade enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Ansökan och utredning

För att ansöka om insatser vänder du dig till en biståndshandläggare. Handläggaren gör en utredning för att se om du har rätt till insatsen.

Du kan också ansöka om insatser genom att ladda ner en ansökningsblankett "Ansökan om stöd och boende enligt 4 kap 1 § SOL" under E-tjänster och blanketter.

Beslut

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på lagen och ditt individuella behov. Det kan ta olika lång tid från det att din ansökan kommer in till att beslut fattas. Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen. Handläggningen sker skyndsamt.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur du överklagar får du av biståndshandläggaren som också kan hjälpa dig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Uppdaterad 2018-10-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >