Toppbild

Bygga, bo & miljö

Vill du ställa dig i tomtkö eller söka bygglov? Vill du börja kompostera ditt matavfall eller ska du installera en värmepump? Här hittar du e-tjänster och blanketter som bland annat rör bostäder, byggande, vatten och avlopp.

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Anmälan om krossning och sortering
 • Avfall: Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
 • Avfall: Anmälan om kompostering av matavfall
 • Avfall: Ansökan om undantag från kommunal renhållningsföreskrift
 • Avlopp: Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanordning
 • Bostad: Klagomålsanmälan
 • Brandfarlig vara: Ansökan om hantering av brandfarlig vara
 • Brandskyddsredogörelse
 • Bygga: Anmäla installation av eldstad & rökkanal
 • Bygga: Anmälan om kontrollansvarig
 • Bygga: Anmälningspliktig åtgärd - Attefallshus
 • Bygga: Ansökan om bygglov
 • Bygga: Ansökan om förhandsbesked
 • Bygga: Ansökan om marklov
 • Bygga: Ansökan om strandskyddsdispens
 • Bygga: Intyg om färdigställande av byggnadsarbeten
 • Bygga: Kartbeställning för nybygge
 • Bygga: Komplettering av ansökan, utan ärendenummer
 • Bygga: Tekniskt samråd & egen komplettering.
 • Bygga: Tillbyggnad uterum
 • Cistern: Anmälan om installation
 • Cistern: Intyg om cistern som tagits ur bruk
 • Djurhållning: Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan
 • E-förslag
 • Egenkontrollprogram folköl
 • Explosiv vara: Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara
 • Felanmälan
 • Försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter
 • Hygienlokal: Anmälan enligt 38§ FMH
 • Kemisk bekämpning: Ansökan/anmälan om spridning
 • Livsmedelsanläggning: Anmälan/ansökan om registrering & godkännande
 • Lägenhetsregister: lämna uppgifter om flerbostadshus inkl. specialbostäder
 • Lägenhetsregister: lämna uppgifter om småhus inkl. fritidshus
 • Miljöfarlig verksamhet: Anmälan om förskola, skola, fritidshem etc. enligt 38 § FMH
 • Miljöfarlig verksamhet: Anmälan om miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och bassängbad enligt §38 FMH
 • Miljöfarlig verksamhet: Anmälan om ny verksamhet enligt miljöbalken, miljöprövningsförordningen 1 kap. 10§
 • PCB: Anmälan om sanering av fogmassor
 • PCB: Blankett A1-4, Inventeringsprotokoll
 • PCB: Blankett B, Sammanställning av inventerad PCB
 • PCB: Blankett C1-4, Saneringsdokumentation
 • PCB: Blankett D, Sammanställning av sanerad PCB
 • PCB: Åtgärdsplan för sanering
 • Rivningsanmälan
 • Sanering av förorenad mark enligt 28§ FMH: Anmälan
 • Schakttillstånd: Ansökan
 • Servering: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller provsmakning
 • Servering: Anmälan om serveringsansvarig personal
 • Servering: Anmälan om ändrade ägarförhållanden
 • Servering: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
 • Servering: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Servering: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
 • Servering: Ansökan om ändring i tillstånd för servering av alkoholdrycker
 • Servering: Komplettera ansökan om serveringstillstånd
 • Servering: Restaurangregister
 • Skylt/ljusanordning: Ansökan om lov för uppsättning
 • Solarium i verksamhet: Anmälan enligt 10 § Statens strålskyddsinstituts föreskrifter(2012:5) om solarier
 • Sotning: Ansökan om egensotning
 • Synpunkter
 • Tomtkö - anmälan
 • Vatten: Anmälan om dricksvattenanläggning
 • Ventilation: Ansökan om godkännande av sakkunnig
 • Värmeuttag ur mark eller vatten: Anmälan

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2017-02-13 av E-tjänster

 

Personuppgiftslagen

När du skickar in en ansökan, anmälan, fråga eller annan synpunkt till Strängnäs kommun går ditt ärende till en handläggare. Vid handläggning av ärendet registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).
Läs mer om Personuppgiftslagen på datainspektionens webbplats.

 

Mina uppgifter & ärenden

Skapa ett konto för att kunna spara ett påbörjat formulär, få en kopia på din ansökan, ange hur du vill bli kontaktad och få förifyllda uppgifter. Skapa ett konto/logga in

 

Problem med att öppna en blankett?

För att kunna öppna blanketterna behöver du en PDF-läsare såsom Adobe Reader.

På grund av att vissa webbläsare använder en inbyggd förhandsgranskare kan det vara svårt att öppna några av pdf-filerna. Vi rekommenderar att du öppnar denna sida i Internet Explorer och försöker öppna filen igen.

 

Synpunkter, förslag eller önskemål?

Lämna gärna dina synpunkter och önskemål om våra digitala tjänster och blanketter till etjanster@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >