Toppbild

Översiktsplanering

Ny översiktsplan
Översiktsplan 2014 beskriver kommunens strategi för en hållbar utveckling av den fysiska miljön fram till år 2014. Planen innehåller sju fokusområden som tillsammans utgör den strategi som vi ska förhålla oss till i planeringen av kommunens mark- och vattenanvändning.


Utvecklingsstrategins huvudteman:

"Översiktsplanen ska leda till fortsatt positiv utveckling av tätorterna och en livskraftig landsbygd, utan att jord- och kulturvärden förbrukas."

 • Främja ett levande stadsliv i kommunens centralort.
 • Skapa förutsättningar för Stallarholmen att utvecklas.
 • Koppla samman kommunens delar/samhällen.
 • Främja en levande landsbygd på ett hållbart sätt.
 • Fortsätt att stärka utvecklingen runt kommunens järnvägsstationer i Strängnäs stad och Läggesta med Mariefred och Åkers styckebruk.

Sju fokusområden:

 1. Underlätta att färdas till fots, med cykel och kollektivtrafik.
 2. Forma variationsrika livsmiljöer där möten främjas.
 3. Skydda landskapsbilden på långsikt.
 4. Vidareutveckla kommunens identitet som Mälarkommun.
 5. Skapa förutsättningar för minskad miljöbelastning och förbättrad hantering av klimatförändringar.
 6. Samhällsplanera för en bättre folkhälsa.
 7. Främja ett mångsidigt näringsliv.

 
Här kan du läsa en kortversion av Översiktsplan 2014.

 

Uppdaterad 2018-03-21

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >