Toppbild

Program Södra Strängnäs

Programmet föreslår att Södra Strängnäs ska utvecklas till Strängnäs stads nya stadsdel söderut, med en blandning av bostäder, fritidsliv och verksamheter. Dessutom vill man öppna en ny entré mot E20.

Hur hänger detta ihop med översiktsplanen? Vad blir vinsten med detta? Hur ligger detta i fas med dubbelspåren och nya resecentrum? Vilka frågor blir tydliga för dig?

 


 

Var ligger området?

Karta över Södra Strängnäs programområdeProgramområdet omfattas av ett stort område som i norr begränsas av Fårhusvägen och bostadsområdena Dammen och Djupa skogen. Söderifrån begränsas området av trafikplats Biskopskvarn, västerifrån av E20 samt österifrån av väg 900.

Klicka här eller på lilla kartan för en större kartbild över området

Programmets syfte

Programmet tas fram för att klarlägga förutsättningarna för hur marken i området kan eller får användas i framtiden för avkopplande aktiviteter, bostäder, verksamhetsområden och infrastruktur. Området ligger inom 2-4 km från resecentrum och följer därför översiktsplanens utvecklingsstrategi med förtätning i stationsnära lägen.

Programarbetet ska också beskriva förutsättningarna för en ny trafikplats på E20 i Söderledens förlängning för att öka tillgängligheten till Strängnäs stad och framtida nya områden. Det finns reserverad mark för en ny trafikplats i Översiktsplan 2014.

Detaljplaneprogrammet omfattar ett mycket stort område och beskriver därför bara hur marken ska användas övergripande och inte i detalj eller fördjupad utredning. Planeringen ska i nästa steg delas upp i flera detaljplaner.

Förslag på översiktlig markanvändning:

  • Kartbild förslag Södra Strängnäs programområdeSödra Strängnäs ska utvecklas till Strängnäs stads nya stadsdel söderut, med en blandning av bostäder, fritidsliv och verksamheter.
  • Nya bostäder ska bidra till en sammanhållen stadsstruktur och knytas ihop med attraktiva offentliga stråk för gående och cyklister. 
  • Området ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och sammanhängande friluftsområde. 
  • En ny trafikplats på E20 i Söderledens förlängning ska byggas för att öka tillgängligheten till Strängnäs stad och framtida exploateringsområden.
  • Planeringen ska skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande med gång, cykel och kollektivtrafik. Exploateringen av området ska därför i första hand ske inom 3 km från resecentrum.
     

Klicka här eller på lilla kartan för att se en större kartbild förslaget på övergripande markanvändning.

Vad händer just nu?

Planprogrammet är godkänt av Kommunfullmäktige 2017-02-27.

 

Handlingar att ladda ner:

Uppdaterad 2018-01-12

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >