Toppbild

Bygga, riva och förändra

Inga telefontider den 19-21 september

Den 19-21 september är bygglovsenheten på utbildning och därför kommer det inte att finnas någon telefontid under dessa datum. Du kan mejla till dem så svarar de dig så snart de kan.

 

Viktig information innan du börjar bygga!

 

En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta införs särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas, alltså påbörjas. Även denna lagändring träder i kraft den 1 juli 2018.

Efter lagändringen i PBL kommer en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte få verkställas, det vill säga påbörjas, förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar. (Se Poit.bolagsverket.se)

Det innebär i praktiken att 4-5 veckors "väntetid" tillkommer efter beslut är fattat, oavsett om ansökan har behövt 10 veckors handläggningstid eller om beslut har kunnat fattas direkt. 

Mer information om lagändringen finns att läsa om på Boverket.se.

  

 ”Verkställa bygglov rivningslov och marklov”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om du vill kan du börja med att ansöka om ett förhandsbesked för bygglov. Då får du veta redan i förväg om du kan bygga det du vill, där du vill. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan.

 

All användning av mark påverkar miljön och samhällets utveckling. Vad du får göra regleras av bestämmelser i gällande detaljplan som du kan läsa mer om under samhällsplanering i menyn.

Om fastigheten inte ligger inom tätbebyggt område gäller andra bestämmelser. Ta kontakt med någon av oss på byggenheten så får du mer detaljerad information om vad som gäller för just ditt område.

De flesta åtgärder kräver lov eller anmälan. På sidorna i menyn hittar du mer information om vad som gäller för den åtgärd du vill göra.  

Kungörelser, bygglov

Enligt den nya Plan- och bygglagen ska alla lov och förhandsbesked kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Du kan ta del av dessa på poit.bolagsverket.se/poit

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >